ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: «Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς προσωπικού Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας μετά τη δημοσίευση του ν. 3329/2005».

Ένα σοβαρότατο ζήτημα απασχολεί έντονα τους εργαζόμενους Προνοιακών Ιδρυμάτων σε όλη τη χώρα χωρίς το κράτος και τα αρμόδια Υπουργεία να δίνουν λύση παρά τα επανειλλημένα σχετικά αιτήματα των εργαζομένων αυτών και των φορέων τους. Μετά την κατάργηση των Π.Ε.Σ.Υ.Π. και την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3329/05 περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπών διατάξεων, υπηρεσίες που υπαγόντουσαν στις διατάξεις του ν.3106/03 όπως οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, μετατράπηκαν σε Ν.Π.Δ.Δ. των Δ.Υ.Π.Ε. Οι εργαζόμενοι της Πρόνοιας σύμφωνα με το Ν. 3106/03 άρθρο 1 παρ.2 και άρθρο 3 παρ. 7β του Ν. 3234/04 είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα. Εφόσον δεν επέλεγαν ασφαλιστικό φορέα εντάσσονταν αυτόματα στο Δημόσιο. Ακολούθησε η διαδικασία εγγραφής τους στα αντίστοιχα Ασφαλιστικά Ταμεία του Δημοσίου και η παρακράτηση εισφορών κανονικά, μετά την επιλογή του Ασφαλιστικού Φορέα.

Όμως, βάση της υπ. Αρ. 180/04 απόφασης του Ι’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά την έκδοση αμετάκλητης, ως προς το θέμα αυτό, απόφασης από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εργαζόμενοι στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας δεν μπορούν να ασφαλίζονται στο Δημόσιο, ως υπαγόμενοι σε Ν.Δ.Π.Π. Ειδικότερα για το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας που μετετράπη σε Ν.Π.Δ.Δ.(Ν. 3329/2005), το μέρος του προσωπικού(25 άτομα)που σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3234/2004 εντάχθηκε από 1/7/2004 στο Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, δεν μπορεί να παραμείνει πλέον σε αυτό το καθεστώς. Με βάση το παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 1)Πότε θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την Ασφαλιστική και Συνταξιοδοτική τακτοποίηση του ως άνω προσωπικού, με την επαναφορά του στο Ειδικό Συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ; 2)Πώς θα διασφαλισθεί ότι δεν θα χαθούν τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων αυτών, για το χρονικό διάστημα που υπήχθησαν στο καθεστώς του Δημοσίου και για το οποίο διάστημα καταβλήθηκαν κανονικά από τους εργαζόμενους οι εισφορές;

Related Posts

Copyright © 2011-2022 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr