30/01/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με Θέμα:«Μειωμένο συντελεστή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα διατηρητέα, ζητά με τροπολογία της η κ. Περλεπέ».

H βουλευτής Εύβοιας κυρία Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη, κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του ΥΠ.Ε.Κ.Α. «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», με την οποία  ζητά, για την επιβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας, ο συντελεστής φορολόγησης  της αξίας των κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή  έργα τέχνης, να είναι 15% ως ποσοστό επί του εκάστοτε ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης της αξίας των  ακινήτων.


Όπως αναφέρει η βουλευτής στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσε, με βάση το άρθρο 24 του Συντάγματος, το Κράτος προστατεύει μνημεία, παραδοσιακές περιοχές και παραδοσιακά  στοιχεία με περιοριστικά μέτρα για την ιδιοκτησία.


Λόγω αυτών των περιοριστικών μέτρων οι ιδιοκτήτες παραδοσιακών κτιρίων θα πρέπει να  αποζημιώνονται βάση νόμου που θα ορίζει τον  τρόπο και το είδος  της αποζημίωσης,  όπως  επίσης  ρητά  αναφέρεται στο  ίδιο άρθρο του  Συντάγματος.


Με την προτεινόμενη διάταξη σε εφαρμογή αυτών των Συνταγματικών  επιταγών και σε συνέχεια των σχετικών προβλέψεων της φορολογικής νομοθεσίας, οι αξιώσεις  αποζημίωσης  για τον  περιορισμό του ιδιοκτησιακού δικαιώματος ικανοποιούνται, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται η  πολιτιστική  κληρονομιά.
Η  Αιτιολογική  έκθεση  και το  προτεινόμενο άρθρο της τροπολογίας  που κατέθεσε η κυρία Περλεπέ έχουν ως εξής:


                                                                             Αιτιολογική έκθεση

Στο άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος ορίζεται ότι : «Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος. Νόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών». Από τη συνταγματική αυτή διάταξη προβλέπεται η έκδοση ειδικού νόμου, ο οποίος θα καθορίσει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο και το είδος της αποζημιώσεως, αλλά, και όταν δεν υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση, γεννάται ευθεία από το Σύνταγμα υποχρέωση της Διοικήσεως να εξασφαλίζει στο διηνεκές την προστασία του μνημείου και, παραλλήλως, να αποζημιώνει τον πληττόμενο ιδιοκτήτη. Πράγματι, η συνταγματική αυτή διάταξη καθορίζει σαφώς τόσο την ανάγκη της χωρίς χρονικούς περιορισμούς προστασίας του εννόμου αγαθού του πολιτιστικού περιβάλλοντος, όσο και την αποζημίωση ως αντιστάθμισμα της επερχόμενης βλάβης στον ιδιοκτήτη, καταλείποντας στον κοινό νομοθέτη την ευχέρεια να προσδιορίσει τη διοικητική διαδικασία καθορισμού της αποζημιώσεως, υπό τον έλεγχο του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, καθώς και το είδος της αποζημιώσεως, ως χρηματικής ή άλλης φύσεως (ΣτΕ 1998/2007). Σύμφωνα με τις παραπάνω συνταγματικές διατάξεις, ως  αποζημίωση του ιδιοκτήτη νοείται και η ειδική φορολόγηση των μνημείων με βάση τις προβλέψεις του φορολογικού νόμου, οπότε και εξαλείφεται ή μειώνεται (ανάλογα με τους επιβαλλόμενους περιορισμούς λόγω του χαρακτηρισμού) η αντίστοιχη αξίωση του ιδιοκτήτη του μνημείου για αποζημίωση, η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να επιδιωχθεί.
Με το νόμο 3842/2010 σε απόλυτη συμφωνία με τα παραπάνω προβλέφθηκε (άρθρο 29) η μη φορολόγηση των διατηρητέων κτισμάτων για όσο χρόνο διαρκεί η ανακατασκευή τους ή η επισκευή τμημάτων τους ή η επισκευή καταστραφέντων αρχιτεκτονικών μελών τους. Για τον ίδιο χρόνο προβλέφθηκε και η μη φορολόγηση του ακινήτου (όχι μόνο του κτίσματος). Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου (σ. 29) η απαλλαγή χορηγείται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Δυστυχώς λόγω της ολιγωρίας της πολιτείας ελάχιστα δείγματα της αρχιτεκτονικής ιστορίας έχουν διασωθεί . Σε πόλεις όπως στην  Νεοκλασική Χαλκίδα, το  Άργος, την Τρίπολη κ.ά. η Αρχιτεκτονική του 18ου και 19ου αιώνα κατεδαφίστηκε με τις ευλογίες του Κράτους.
Με την προτεινόμενη διάταξη σε εφαρμογή των παραπάνω Συνταγματικών διατάξεων και σε συνέχεια των προβλέψεων του νόμου 3842/2010 προβλέπεται, για την επιβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας, ειδικός φορολογικός συντελεστής για την αξία των χαρακτηρισμένων μνημείων, ο οποίος ορίζεται σε ποσοστό 15% του εκάστοτε ισχύοντος φορολογικού συντελεστή για την αξία των ακινήτων, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές υφίσταται ουσιώδης περιορισμός του ιδιοκτησιακού δικαιώματος, από τον οποίο προκύπτουν αντίστοιχες αξιώσεις αποζημίωσης, που με την προτεινόμενη ρύθμιση ικανοποιούνται.
               
                                                                                   Άρθρο

Για την επιβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας ο συντελεστής φορολόγησης της αξίας των κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα  μνημεία  ή
ως έργα τέχνης, που χρήζουν ειδικής προστασίας, ορίζεται σε ποσοστό 15% του εκάστοτε ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης της αξίας των ακινήτων. Με τη φορολόγηση των παραπάνω κτιρίων με την εφαρμογή του συντελεστή του προηγούμενου εδαφίου εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση.

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr