15/12/11 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με Θέμα: «Απάντηση Σαχινίδη στην Αναφορά της κ. Περλεπέ για διευκολύνσεις σε χορηγηθέντα δάνεια πτηνοτρόφων»

Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ- Σηφουνάκη, ζητούσε με Αναφορά της προς το Υπουργείο Οικονομικών να υπάρξουν διευκολύνσεις για τα συναφθέντα δάνεια των πτηνοτρόφων παραγωγών, με συγκεκριμένους όρους που πρότεινε η Πανελλήνια Ένωση των Οργανώσεών τους (Π.Ε.Ο.Π.Π.).
 
Η βουλευτής τόνιζε ότι, η κρίση καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κλάδου προς τις τράπεζες και οδηγεί σε αμφισβήτηση τη συνέχιση της λειτουργίας, κυρίως των μικρομεσαίων πτηνοτροφικών μονάδων.
 
Απαντώντας στην Αναφορά ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης, παραθέτει τις σχετικές αποφάσεις του υπουργείου που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν για την παράσχεση εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια για κεφάλαια κίνησης, προς επανόρθωση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη νόσο των πτηνών.  Για κάθε δάνειο απ’ αυτά η διάρκειά του έχει οριστεί να είναι δεκαετής, με περίοδο χάριτος πέντε ετών η οποία λήγει στις 31.12.2011.
 
Επίσης αναφέρει ότι, με άλλες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, «παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια πενταετούς διάρκειας τα οποία χορηγήθηκαν άπαξ σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους, και πτηνοτρόφους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων των οποίων η εκμετάλλευση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια με επιδότηση επιτοκίου σε ποσοστό 100% από το λογαριασμό του Ν.128/75, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 50824/Β.2362/5.12.2007 (ΦΕΚ Β΄2310) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.
 
Ήδη με την αριθ.2/3203/0025/28.3.2011(ΦΕΚ Β΄ 820) υπουργική απόφαση ρυθμίστηκαν οι εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές δυνάμει της αριθ. 2/73821/0025/14.12.2007 απόφασης παροχής εγγύησης σε ένα δάνειο εξαετούς διάρκειας, με πρώτη καταβλητέα δόση την 31.12.2011 και τελευταία την 31.12.2016.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Πτηνοτρόφων Παραγωγών (Π.Ε.Ο.Π.Π.) όπως τα δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει προαναφερομένων υπουργικών αποφάσεων ενοποιηθούν σε ένα δάνειο δεκαπενταετούς διάρκειας, με περίοδο χάριτος δύο (2) ετών αρχομένης από 1.1.2012 και επιτόκιο του δανείου της ρύθμισης 2%, θα εξεταστεί αρμοδίως».

Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr