09/01/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με Θέμα: «Απάντηση Σκανδαλίδη στην Αναφορά της κ. Περλεπέ για την ειδική στρεμματική ενίσχυση στους βαμβακοπαραγωγούς».

Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ- Σηφουνάκη, με αναφορά που είχε καταθέσει προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητούσε να  μην ληφθεί υπόψη το όριο των 200 κιλών ως προϋπόθεση για την συνδεδεμένη ενίσχυση στους βαμβακοπαραγωγούς του νομού μας.


Kατά τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης των βαμβακοκαλλιεργειών τον περασμένο Ιούνιο, λόγω πλημμύρας και χαλαζόπτωσης με την ταυτόχρονη εξάπλωση του πράσινου σκουληκιού τα βαμβακοχώραφα υπέστησαν μεγάλες ζημιές.  Εξ αιτίας επίσης ακραίων  βροχοπτώσεων τον Σεπτέμβριο,  με συνέπεια να μην έχουν τα βαμβάκια μεγάλο ειδικό βάρος, πολλοί παραγωγοί δεν “έπιασαν” το όριο των 200 κιλών ανά στρέμμα για να μπορούν να λάβουν την ενίσχυση.


Στην απάντησή του ο κ. Σκανδαλίδης σχετικά με το ζήτημα αυτό, αναφέρει:

«Σύμφωνα  με την αριθμ. 35235/26.04.10 ΚΥΑ  «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκισης του συσπόρου βάμβακος», η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς βάμβακος, που καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Η  ελάχιστη στρεμματική απόδοση ανά καλλιεργητική ζώνη καθορίστηκε με βάση το μέσο όριο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης κάθε ζώνης (2000/01-2003/04) μειωμένο κατά 30%.
Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους, αφού, προηγουμένως, διασταυρωθούν τα στοιχεία των παραδόσεων του συσπόρου βάμβακος κάθε παραγωγού, που ολοκληρώνονται στις 31 Ιανουαρίου 2012, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις με τις ελεχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης  κατά ζώνη ελάχιστης παραγωγής.

Οι παραγωγοί, προκειμένου να  τύχουν της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης, υποχρεούνται μεταξύ άλλων, να διατηρούν τη φυτεία τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων (προσπαρτικές φροντίδες, λίπανση, καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, άρδευση κλπ).

Στις περιπτώσεις που οι παραδοθείσες από τους παραγωγούς  ποσότητες δεν καλύπτουν την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται η συνδεδεμένη ενίσχυση.
Εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαιώσουν επίσημα την επικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών ή ζημιών από πράσινο σκουλήκι, που έχουν αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής του συσπόρου  βάμβακος σε επίπεδα κατώτερα από την προσδιορισθείσα ελάχιστη στρεμματική απόδοση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ  λαμβάνει υπόψη του τα ανωτέρω, ώστε να αποδοθεί όπως πρέπει η συνεδεμένη ενίσχυση στους παραγωγούς βάμβακος που υπέστησαν τη ζημία».


Related Posts

Copyright © 2011-2024 perlepe.gr | Developed by Oceancube - Hosted by innoview.gr